Dubbeldam start


Wettelijk kader
Op grond van artikel 2 lid 1 WVW 1994 kunnen de krachtens deze wet vastgestelde regels strekken tot:
a. het verzekeren van de veiligheid op de weg;
b. het beschermen van weggebruikers en passagiers;
c. het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;
d. het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer.

Op grond van artikel 15, lid 1, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is overleg gepleegd over de handhaafbaarheid van het verkeersbesluit met de verkeersfunctionaris van de eenheid Rotterdam, namens de korpschef van politie.
Motivering besluit

De bewoners van de Stevensweg ervaren dagelijks overlast door het hard rijden in de straat. Op de Stevensweg geldt een maximumsnelheid van 30 km/uur. Stevensweg is gelegen tussen de Oudendijk en de Zuidendijk in de wijk Dubbeldam.

Het plaatsen van extra wegversmallingen heeft een positief effect op de verkeersveiligheid, voor met name langzaam verkeer en fietsers, omdat het verkeer doorgaans afremt bij een wegversmalling.

Een wegversmallingen, met name indien er tegemoetkomend verkeer is, werkt snelheidsremmend. Aangezien het verkeer niet gelijktijdig de wegversmalling kan passeren is het gewenst, om onduidelijke voorrangssituaties bij de wegversmallingen te voorkomen, per versmalling een voorrangsregeling in te stellen. Door de voorrangsregelingen in wisselende richtingen uit te voeren zal de snelheid verminderen en een betere attentie verhogende werking hebben, hetgeen een positieve werking op de leefbaarheid op de Stevensweg.
Op basis van bovenstaande overwegingen en met inachtneming van:

- de Algemene wet bestuursrecht (Awb);

- de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994);

- het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW);

- het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990);

- het Algemeen Mandaatbesluit Dordrecht;

Besluit het college van burgemeester en wethouders van Dordrecht:

een voorrangsregeling in te stellen voor motorvoertuigen bij de bestaande en nieuw aan te leggen wegversmallingen op de Stevensweg ter hoogte van:

• Stevensweg 5 – Oudendijk 112 (begin 30 km/uur-zone);

• Stevensweg 14 – 17;

• Stevensweg 52/54 – 61/63 (huidig)

• Stevensweg 74 – 75;

• Stevensweg 91 – 94/96 (huidig)

• Stevensweg 107 - 114.

De voorrangsregeling wordt regelt door plaatsing van de verkeersborden F5 en F6, conform bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990).
De maatregelen zullen worden uitgevoerd conform de bij dit besluit behorende situatieschets.